[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ค้นหาจาก google

  
รายงานโครงการประจำปี 64  
 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
    - กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ
    - กิจกรรมโครงงานปฐมวัย
    - กิจกรรมมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
    - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
    - กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    -กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
    - กิจกรรมติวโอเน็ต (O-NET)
    - กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ
    - กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการสหวิทยาเขต
3.โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
   - กิจกรรม English Fun Camp
   - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่
   - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   - กิจกรรมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ
   - กิจกรรมท่องบทอาขยาน 
   - กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
   - กิจกรรมท่องสูตรคูณ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
   - กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ./ตลาดนัดความรู้ 
   - กิจกรรมหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งชั้นเรียน
   - กิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม   
6. โครงการส่งเสริมใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   - กิจกรรมใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  
   - กิจกรรมใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและนำเสนอข้อมูล  
   - กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การใช้สื่อ Social Media อย่างปลอดภัย
7. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   - กิจกรรมปลูกพืชผักพอเพียงและไม้ดอกไม้ประดับ
   - กิจกรรมเลี้ยงปลา 
   - กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
   - กิจกรรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
   - กิจกรรมออมทรัพย์ 
   - กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
   - กิจกรรมคัดแยกขยะและปุ๋ยหมักชีวภาพ
8.โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
   - เข้าค่ายคุณธรรมประจำปี
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวันศุกร์
  - กิจกรรมไหว้ครู
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
  - กิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ 
9.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
   - กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
   - กิจกรรมชุมนุมพอเพียง
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
   - กิจกรรมสภานักเรียน
   - กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
   - กิจกรรมเตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนาผู้เรียน
10.โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    - กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยและการแต่งกายนิยมไทย 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
11. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
   - กิจกรรมคัดกรองผู้เรียน  
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
   - กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
   - กิจกรรมแนะแนวนักเรียนเข้าเรียน 
   - กิจกรรมประกันชีวิตหมู่  
   - กิจกรรมประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
12.โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม
   - กิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย 
   - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
   - กิจกรรมอาหารเสริมนม 
   - กิจกรรมแปรงฟัน 
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ 
   - กิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียน 
   - กิจกรรมกีฬาภายนอกโรงเรียน
13.โครงการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
   - ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง (PLC)
   - กิจกรรมผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน
   - กิจกรรมใช้สื่อและเทคโนโลยี
   - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
14.โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
    - กิจกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
    - กิจกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
    - กิจกรรมวัดผล ประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู นักเรียน
15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมทำแผนการจัดประสบการณ์
   - กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
   - กิจกรรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   - กิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
   - กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
   - กิจกรรมการนิเทศภายใน 
   - กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
   -จัดครูเข้าสอนให้ครบชั้นตามความถนัด
   -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)
16.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ปี 
  - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1 ปี
  - จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
17. โครงการส่งเสริมสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
   - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  และชุมชน  
   - กิจกรรมให้บริการชุมชน
   - กิจกรรมรายงานการจัดการศึกษาประจำปี(Open House)
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
18.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
   - กิจกรรมประเมิน/รายงานการใช้หลักสูตร
   - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
   - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
19. โครงการจัดซื้อวัสดุ ฝึก สอน สอบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
   - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ฝึก สอน สอบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
20. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
   - ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   - กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่
   - กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   - กิจกรรมปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กิจกรรมเสียงตามสาย
   - แผ่นพับ/จดหมายข่าว  
  - บันทึกภาพ 
  - จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์